Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

News

VARA 2013 - EVENIMENTELE DE CÎMP ALE ECO-TIRAS

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕТО 2013 – ПОЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЭКО-ТИРАСА

 

Asociaţia Internaţională a Păstrătorilor Rîului "Eco-TIRAS" va desfăşura în perioada 4 - 14 iulie 2013 tradiţionala Şcoala de Vară "Nistru 2013" pentru tineretul care locuieşte în bazinul rîului Nistrului. Acesta va reuni tineri între16 şi 22 de ani de pe ambele maluri ale Nistrului.

Timp de zece zile tinerii vor comunica cu specialişti în diverse domenii ale cunoaşterii (istorie, geografie, ecologie, etc.), vor vizita locuri interesante ale Moldovei, vor participa la jocuri sportive şi intelectuale.De asemenea, vom vizitaşi vom lua parte la festivalul rîului, dedîcat zilei Nistrului, care în mod tradiţional se va desfăşura în satul Cioburciu, raionul Slobozia.

 

Participarea la şcoală este gratis, datorită sprijinului Fondului American NED, Misiunii OSCE în Moldova şi Ambasadei Finlandei la Bucureşti.

 Locul de desfăşurare a şcolii – satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari, tabăra "Nistru".

 Limbile de comunicare - moldovenească şi rusă.

 Pentru a participa la şcoala de vară "Nistru 2013" este necesar să se completeze chestionarul (v. mai jos) şi să fie trimis la adresaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.până la 1 iunie 2013. Dupăaceasta, juriul va selecta tinerii cei mai motivaţi, activi, creativi şi interesaţi în acumularea de cunoştinţe şi îi va informa.

 În cadrul şcolii, de asemenea, vor fi realizate trei expediţii cognitive cu caiace pe Nistru:

 1. Pentru cadrele didactice de pe ambele maluri ale Nistrului – 23-29 iunie, 2013

 2. Pentrustudenţii universitari (Chişinău şi Tiraspol), de la facultăţile de ştiinţe naturale (biologie, geografie ş.a.m.d.) – 7-14 iulie 2013

 3. Pentru cadrele didactice ale universităţilor din Chişinău şi Tiraspol – 8-15 august 2013.

 Pentru informaţii cu privire la participare, va rugam să contactaţi tel: 022 225615 şi 069294654.

 Directorul executiv al Eco-TIRAS     Ilia Trombitki

 Directorul şcolii de vară     Tatiana Siniaeva

 Adresa electronică:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chestionarul de participare la şcoala de vară "Nistru 2013":

 (se completează de către participant în limba maternă – moldovenească, rusă) 

 1. Prenume, Nume
 2. Ziua, luna şi anul naşterii.
 3. Adresa de domiciliu - completă
 4. Datele documentului de identitate – buletin, paşaport sau certificat de naştere
 5. Datele de contact ale participantului la şcoala de vara - telefon, e-mail
 6. Datele de contact ale unuia dintre părinţi - nume, telefon (disponibil în orice moment)
 7. Instituţia de învăţămînt.
 8. Participarea la competiţii, concursuri, olimpiade, etc. Rezultatele de participare. În cazul în care rezultatele nu sînt impresionante, scrieţi doar despre participare. Aceasta de asemenea este bine!
 9. Hobby (muzică, teatru, turism, dansuri, lecturi, etc.).
 10. Motivaţia de participare la şcoala de vară. 

(De ce vreau să particip, la ce mă aştept de la şcoala de vară, ce cunoştinţe doresc să obţin în cadrul şcolii de vară, ce pot face mai bine decît alţii, cît şi ce doresc să învăţ) – scrieţi un astfel de eseu mic pe tema dată (o pagină). 

Anexaţi, dacă sînt disponibile, copii ale diplomelor, certificatelor, etc. 

Adiţional: Sînt binevenite idei originale pentru programul şcolii.

 

ЛЕТО 2013 – ПОЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЭКО-ТИРАСА

Международная экологическая ассоциация «Eco-TIRAS» проведет с 04 по 14 июля 2013 года традиционнную Летнюю школу «Днестр 2013»  для молодежи, проживающей в бассейне реки Днестр. В ней примут участие  молодежь от 16 до 22 лет с правого и  левого берегов Днестра.  Десять дней молодежь будет общаться с экспертами в различных областях знаний (история, география, экология  и т.д), посещать интересные места Молдовы, участвовать в спортивных и интеллектуальных играх.  Также мы посетим и примем участие в речном фестивале, посвященном  Дню Днестра, который традиционно будет проходить  в селе Чобручи Слободзейского района.

Участие в школе бесплатное, благодаря поддержке американского фонда НЕД, миссии ОБСЕ в Молдове и посольства Финляндии в Бухаресте.

Место проведения школы – село Моловата Ноуэ Дубоссарского района, лагерь «Нистру».

Языки общения – молдавский и русский.

Для участия в летней школе «Днестр 2013» необходимо заполнить анкету (см. далее) и отправить ее по адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 01 июня 2013г. После этого жюри  отберет наиболее мотивированных, активных, креативных и заинтресованных в получении знаний ребят и проинформирует их.

В рамках летней школы будут также проведены три познавательные экспедиции на байдарках по Днестру:

 1. Для учителей школ с двух берегов Днестра – 23-29 июня 2013г.
 2. Для студентов  университетов (г. Кишинев и г. Тирасполь), обучающихся на факультетах естественных знаний (биология, география и т.д.) – 7 – 14 июля 2013
 3. Для преподавателей Кишиневского и Тираспольского университетов – 8 -15 августа 2013

За справками об участии обращаться по телефонам : 022 225615 и 069294654

Исполнительный директор Эко-ТИРАС Илья Тромбицкий

Директор летней школы Татьяна Синяева

Адрес электронной почты: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Анкета на участие в летней школе «Днестр 2013»:

(заполняется участником на родном языке – молдавский, русский)

1.       Имя, Фамилия

2.       Число, месяц и год рождения.

3.       Домашний адрес - полный

4.       Данные документа, удостоверяющего личность. – паспорт или свидетельство  о рождении

5.       Контактные данные участника летней школы – телефон, электронная почта

6.       Контактные данные одного из родителей – имя,  телефон (доступный в любое время)

7.       Учебное заведение.

8.       Участие в конкурсах, олимпиадах и т.п. Результаты участия. Если результаты не впечатляют, то просто напишите об участии. Это тоже неплохо!

9.       Хобби (музыка, театр, туризм, танцы, книги и т.д.).

10.    Мотивация для участия в летней школе.

(Почему хочу участвовать, что ожидаю от летней школы, какие знания  хочу получить в летней школе, что я умею делать лучше других, а чему хочу научиться) – напишите такое маленькое сочинение на заданную тему(одна страничка).

Приложить, если имеются,  копии грамот, сертификатов и т.п.

Дополнительно: приветствуются оригинальные идеи в программу школы